Adviser 2014 -2016 term

Advisers

  • Khem Pathak

   Khem Pathak

   Adviser

  • Dal B Shrestha

   Dal B Shrestha

   Adviser

  • Ramakant Kharel

   Ramakant Kharel

   Adviser

  • Bala Ghimire

   Bala Ghimire

   Adviser

  • Khimanand Bhandari

   Khimanand Bhandari

   Adviser

  • Tek B K C

   Tek B K C (Dilu)

   Adviser

  • Tek Raj Poudel

   Tek Raj Poudel

   Adviser

  • Suraj Ghimire

   Suraj Ghimire

   Adviser

  • Lal P Kafle

   Lal P Kafle

   Adviser

  • Sakhicharan Chaudhary

   Sakhicharan Chaudhary

   Adviser

  • Madhusudan Budhathoki

   Madhusudan Budhathoki

   Adviser

  • Suman Wosti

   Suman Wosti [Resigned on July 2015]

   Adviser

  • Yadav Pandit

   Dr. Yadav Pandit

   Adviser